Topografii de produse semiconductoare

Legislatia in domeniul topografiilor de produse semiconductoare
Legea 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicata
Ordin 6/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 16/1995 privind protectia topografiilor  produselor semiconductoare, republicata
Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert, incheiat la Marrakech in  1994, ratificat de Romania prin Legea 133/1994
Tratatul privind proprietatea intelectuala in materie de produse semiconductoare, semnat la Washington D.C. in 1989
Directiva Consiliului Comunitatilor Economice Europene 87/54/CEE din 1986, privind protectia juridica a topografiilor produselor semiconductoare
Obiectul protectiei
Topografiile produselor semiconductoare sunt protejate pe teritoriul Romaniei, prin inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM), in conditiile prevazute prin Legea 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicata.
Definitii
Produs semiconductor – forma finala sau intermediara a oricarui produs:
• compus dintr-un substrat ce comporta un strat de material semiconductor; si
• constituit din unul sau mai multe straturi de materiale conductoare, izolante ori semiconductoare, straturile fiind dispuse conform unei configuratii tridimensionale prestabilite; si
• destinat sa indeplineasca, in mod exclusiv sau nu, o functie electronica.
Topografie a unui produs semiconductor – o serie de imagini legate intre ele, indiferent de modalitatea in care acestea sunt fixate sau codate, reprezentand configuratia tridimensionala a straturilor care compun un produs semiconductor si in care fiecare imagine reproduce desenul sau o parte din desenul unei suprafete a produsului semiconductor, in orice stadiu al fabricatiei sale.
Reprezentarea prin mandatar autorizat
Persoana indreptatita sa obtina protectia legala a unei topografii poate fi reprezentata, in relatiile cu OSIM, prin mandatar.
In cazul persoanelor fizice si al persoanelor juridice straine, cu domiciliul, respectiv sediul, in strainatate, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, mandatarul trebuind sa aiba domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei.
Criterii pentru acordarea protectiei
Sunt protejate numai topografiile originale, respectiv topografiile care constituie rezultatul efortului intelectual al creatorilor lor si care, la data cand au fost create, nu erau uzuale pentru creatorii de topografii si pentru fabricantii de produse semiconductoare.
O topografie constituita dintr-o combinatie de elemente si de interconexiuni uzuale poate fi protejata numai daca combinatia, luata in ansambul ei, este originala, in sensul mai sus mentionat.
Drepturile asupra unei topografii
Drepturile titularului unei topografii protejate asupra produsului semiconductor nu sunt conditionate de faptul ca acesta este sau nu incorporat intr-un produs.
Protectia acordata se aplica numai topografiei propriu-zise, cu excluderea oricarui concept, procedeu, sistem, oricarei tehnici sau informatii codate incorporate in aceasta topografie.
Dreptul la eliberarea titlului de protectie
Dreptul la protectia topografiei unui produs semiconductor apartine creatorului topografiei sau succesorului in drepturi al acestuia. In cazul in care sunt mai multi creatori, coautori, drepturile apartin acestora in comun.
Dreptul la protectie este acordat si persoanelor care:
• procedeaza la o prima exploatare comerciala a unei topografii, in Romania sau in Uniunea Europeana, ce nu a mai facut obiectul niciunei exploatari in lume; si
• au primit din partea unei persoane in drept sa dispuna de topografie autorizatia exclusiva de a exploata comercial aceasta topografie pe teritoriul Romaniei sau in Uniunea Europeana.
Daca topografia a fost creata de un salariat in cadrul sarcinilor de serviciu, dreptul la protectia topografiei apartine unitatii al carei salariat este creatorul topografiei.
Daca topografia a fost creata la comanda unei persoane fizice sau persoane juridice, dreptul la protectia topografiei apartine persoanei care a comandat-o.
In cazul in care exista dispozitii contractuale contrare celor prevazute mai sus, se aplica aceste dispozitii contractuale.
Depozitul cererii de inregistrare a unei topografii
Depozitul cererii de inregistrare a unei topografii este reglementar constituit daca se depun la OSIM  urmatoarele:
a) o cerere scrisa prin care se solicita inregistrarea topografiei si care trebuie sa evidentieze cel putin:
• numele, prenumele si domiciliul creatorului/creatorilor topografiei;
• numele si prenumele sau denumirea si adresa solicitantului, daca acesta este altul decat creatorul topografiei;
• indicatii privind dreptul solicitantului de a inregistra topografia;
• denumirea si destinatia produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei;
• data fixarii sau a primei codari a topografiei;
• data primei exploatari comerciale a topografiei, cand este cazul;
• numele si prenumele sau denumirea si adresa mandatarului, cand este cazul;
• semnatura solicitantului sau, dupa caz, a mandatarului.
b) o documentatie tehnica, constituita din materiale grafice si texte, care sa contina informatii suficiente pentru a permite identificarea topografiei si pentru a evidentia functiunea electronica a produsului  semiconductor care incorporeaza topografia;
c) doua exemplare ale produsului semiconductor, daca acesta a fost realizat si exploatat comercial;
d) imputernicirea de reprezentare a mandatarului, dupa caz;
e) dovada de plata a taxelor prevazute de lege.
Examinarea cererii de inregistrare a topografiilor
OSIM examineaza cererile de inregistrare a topografiilor din punct de vedere al indeplinirii cerintelor legale pentru constituirea depozitului reglementar si, daca constata indeplinirea acestora, efectueaza inregistrarea topografiei in Registrul national al topografiilor, publica inregistrarea topografiei si elibereaza persoanei indreptatite un certificat de inregistrare a topografiei, in termen de 3 luni de la data publicarii.
Data depozitului reglementar este data inregistrarii cererii de protectie sau, daca s-au constatat lipsuri sau deficiente ale actelor depuse, data la care s-au primit toate completarile si rectificarile necesare.
Caile de atac impotriva hotararilor Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci
a) Hotararile privind cererile de inregistrare a topografiilor pot fi contestate pe cale administrativa, in scris si motivat, la OSIM, in termen de 3 luni de la comunicare.
Contestatia va fi examinata, in termen de 3 luni de la inregistrarea acesteia, de catre Comisia de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri al OSIM.
Hotararea motivata a Comisiei de reexaminare se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata cu apel la Tribunalul Bucuresti, in termen de 3 luni de la comunicare.
Hotararea Tribunalului Bucuresti poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.
Hotararile Comisiei de reexaminare ramase definitive si irevocabile se publica in BOPI, in termen de 60 de zile.
b) Orice persoana interesata are dreptul sa formuleze in scris si motivat la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci o cerere de revocare impotriva hotararilor privind cererile de inregistrare a topografiilor produselor semiconductoare, in termen de 3 luni de la publicarea acestora.
Cererea de revocare va fi solutionata, in termen de 3 luni de la inregistrarea acesteia, de catre Comisia de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri al Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
Hotararea motivata a Comisiei de reexaminare se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si va fi supusa cailor de atac prevazute in legea privind protectia topografiilor produselor semiconductoare.
Hotararile privind revocarea, definitive si irevocabile, se publica in BOPI, in termen de 60 de zile.
Durata de protectie
Durata de protectie a topografiei este de 10 ani de la sfarsitul anului in care topografia a facut obiectul unei exploatari comerciale pentru prima data in lume sau de la sfarsitul anului in care s-a constituit depozitul reglementar.
Drepturile titularului unei topografii inregistrate
Titularul unei topografii inregistrate are, pe toata durata de protectie, dreptul exclusiv de exploatare a topografiei, precum si dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele acte:
• reproducerea acelei topografii, in masura in care este protejata;
• exploatarea comerciala sau importul in acest scop al unei topografii sau al unui produs semiconductor fabricat cu ajutorul acestei topografii.
Se excepteaza de la dispozitiile mentionate mai sus:
• reproducerea unei topografii cu titlu privat in scopuri necomerciale;
• reproducerea in scop de analiza, evaluare sau invatamant privind concepte, procedee, sisteme ori tehnici incorporate in topografie sau privind topografia insasi, precum si actele privind o topografie protejata si care a fost creata plecand de la o analiza si o evaluare a unei alte topografii, efectuate in acest scop.
Drepturile exclusive prevazute mai sus se nasc:
• la data depozitului reglementar;
• la data la care topografia a facut obiectul unei exploatari comerciale pentru prima data, oriunde in lume, daca aceasta este anterioara datei depozitului reglementar.
Titularul are dreptul sa marcheze produsele semiconductoare fabricate pe baza topografiei protejate, cu majuscula T.
Creatorii de topografii au dreptul sa li se mentioneze numele si calitatea de creator al topografiei in certificatul de inregistrare a topografiei si in publicatiile efectuate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci cu privire la topografiile inregistrate.
Creatorii de topografii care nu sunt titulari, au dreptul la o remuneratie care se stabileste prin contract incheiat intre acestia si titularul topografiei protejate.
Pentru perioada anterioara nasterii drepturilor exclusive, persoana care are dreptul la protectie in temeiul legii si care poate dovedi ca un tert a reprodus in mod fraudulos sau a exploatat comercial ori a importat in aceste scopuri topografia poate solicita daune potrivit dreptului comun.
Transmiterea drepturilor
Dreptul la protectie si drepturile ce decurg din inregistrarea unei topografii pot fi transmise, in tot sau in parte, prin cesiune si prin succesiune legala sau testamentara.
Drepturile conferite prin inregistrarea unei topografii pot fi transmise prin acordarea de licente exclusive sau neexclusive.
Transmiterea drepturilor prevazute mai sus produce efecte fata de terti numai incepand cu data publicarii in BOPI a mentiunii transmiterii inregistrate la OSIM.
Licenta obligatorie
Tribunalul Bucuresti poate acorda o licenta obligatorie de exploatare unor persoane care, cu toate eforturile depuse, nu au reusit sa obtina autorizatia titularului de a exploata o topografie protejata, daca:
• acordarea licentei este necesara in situatii de urgenta care privesc apararea si siguranta nationala, prevenirea sau lichidarea efectelor unor calamitati naturale, incalcarea Legii concurentei 21/1996, republicata, ori nerespectarea standardelor nationale privind poluarea atmosferei;
• au trecut cel putin 4 ani de la inceperea perioadei de protectie si topografia nu a fost exploatata comercial pe teritoriul Romaniei.
Licentele obligatorii sunt neexclusive si nu pot fi transmise decat impreuna cu patrimoniul afectat aplicarii lor.
Licentele obligatorii acordate se comunica OSIM, care le inscrie in Registrul national al topografiilor.
Beneficiarul licentei obligatorii datoreaza titularului o remuneratie echitabila.
La solicitarea motivata prezentata de persoana interesata, Tribunalul Bucuresti poate retrage licenta obligatorie atunci cand circumstantele care au condus la acordarea acesteia au incetat sa mai existe, cu conditia ca interesele legitime ale persoanei care a dobandit-o sa fie protejate intr-o maniera corespunzatoare.
Hotararile Tribunalului Bucuresti privind acordarea unei licente obligatorii, precum si cele privind retragerea acesteia vor putea fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.
Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile privind acordarea sau, dupa caz, retragerea licentei obligatorii se comunica de persoana interesata OSIM-ului, care le inregistreaza in Registrul national al topografiilor si publica mentiunea acestor hotarari in BOPI, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Incetarea drepturilor de protectie
Drepturile conferite titularului prin inregistrarea topografiei se sting la data expirarii perioadei de protectie, data la care topografia intra in domeniul public, putand fi exploatata de orice persoana fara nicio restrictie.
Drepturile titularului se sting inainte de expirarea duratei de protectie, daca topografia nu a fost exploatata comercial timp de 15 ani de la data la care a fost creata sau codata pentru prima oara.
Anularea inregistrarii unei topografii
Orice persoana interesata poate cere Tribunalului Bucuresti anularea in tot sau in parte a inregistrarii unei topografii, in cazul in care se constata ca nu au fost indeplinite conditiile legale pentru acordarea protectiei. Cererea de anulare poate fi formulata pe intreaga perioada de protectie a topografiei.
Hotararile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Hotararile Curtii de Apel Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Apararea drepturilor
Constituie infractiune de contrafacere, in sensul Legii 16/1995, exploatarea comerciala sau producerea fara drept a unei topografii protejate ori a unui produs semiconductor in care este incorporata o topografie protejata sau a unui element de circuit care incorporeaza un astfel de produs semiconductor, in masura in care acest element continua sa contina o topografie.
Pentru prejudiciile cauzate, titularul are dreptul la despagubiri, potrivit dreptului comun, si poate solicita instantei judecatoresti competente sa dispuna masura confiscarii sau, dupa caz, a distrugerii produselor contrafacute; aceste dispozitii se aplica si echipamentelor care au servit nemijlocit la savarsirea infractiunii de contrafacere.
Litigiile cu privire la calitatea de creator al topografiei sau de titular, precum si cele cu privire la drepturile nascute din inregistrarea topografiilor – inclusiv drepturile patrimoniale ale creatorilor – sau din contractele de cesiune sau licenta sunt de competenta instantelor judecatoresti.
Taxele privind inregistrarea topografiilor produselor semiconductoare
Procedurile privind cererile si certificatele de inregistrare a topografiilor produselor semiconductoare sunt supuse taxelor, in cuantumul si la termenele stabilite conform OG 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, republicata, si se platesc in contul OSIM.
Neplata taxelor la termenele legale prevazute atrage neefectuarea procedurii respective.