Modele de utilitate

Legislatia in domeniul modelelor de utilitate
Legea 350/2007 privind modelele de utilitate
HG 1457/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 350/2007 privind modelele de utilitate
Obiectul protectiei
Modelul de utilitate protejeaza, in conditiile Legii 350/2007 privind modelele de utilitate, orice inventie tehnica, cu conditia sa fie noua, sa depaseasca nivelul simplei indemanari profesionale si sa fie susceptibila de aplicare industriala.
Reprezentarea prin mandatar autorizat
Persoanele fizice si juridice care solicita protectia inventiilor prin model de utilitate pot fi reprezentate in procedurile in fata OSIM de catre un mandatar autorizat.
Dreptul la modelul de utilitate
Dreptul la modelul de utilitate apartine inventatorului sau succesorului sau in drepturi.
Produsul – obiect al cererii de model de utilitate
Produsul este obiect al unei inventii in masura in care constituie solutia tehnica a unei probleme.
Produsul reprezinta un obiect cu caracteristici determinate, definite tehnic prin partile sale constructive si/sau constitutive, prin elementele de legatura dintre acestea, prin forma sa constructiva si/sau a partilor constitutive, prin materialele din care este realizat, prin relatiile constructive, de pozitie si functionare dintre partile constitutive sau prin rolul functional al acestora.
Produse pot fi, de exemplu:
• dispozitive, instalatii, echipamente, masini-unelte, aparate sau subansambluri ale acestora pentru realizarea unui procedeu de fabricatie ori de lucru;
• circuite electrice, pneumatice sau hidraulice;
• amestecuri fizice definite prin elementele componente, raportul cantitativ dintre acestea sau alte proprietati care le individualizeaza si care le fac aplicabile pentru rezolvarea unei probleme tehnice.
Inventia brevetabila
Inventia protejata prin model de utilitate trebuie sa fie noua, sa depaseasca nivelul simplei indemanari profesionale si sa fie susceptibila de aplicare industriala.
Nu sunt considerate inventii:
• descoperirile, teoriile stiintifice si metodele matematice;
• creatiile estetice;
• planurile, principiile si metodele in exercitarea de activitati mentale, in materie de jocuri sau in domeniul activitatilor economice, precum si programele de calculator;
• prezentarile de informatii.
Aceste prevederi nu exclud protectia prin model de utilitate a obiectelor sau activitatilor prevazute mai sus decat in masura in care cererea de model de utilitate sau modelul de utilitate se refera la astfel de obiecte sau activitati considerate in sine.
Nu pot fi protejate prin inregistrare ca model de utilitate:
• inventiile a caror exploatare comerciala este contrara ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele daunatoare sanatatii si vietii persoanelor, animalelor ori plantelor, si care sunt de natura sa aduca atingeri grave mediului, cu conditia ca aceasta excludere sa nu depinda numai de faptul ca exploatarea este interzisa printr-o dispozitie legala;
• soiurile de plante si rasele de animale;
• inventiile avand ca obiect un material biologic;
• inventiile avand ca obiect un produs constand intr-o substanta chimica sau farmaceutica;
• inventiile avand ca obiect un procedeu sau o metoda.
Continutul cererii de model de utilitate
Cererea de model de utilitate se redacteaza in limba romana, se depune la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) si contine:
• datele de identificare ale solicitantului;
• solicitarea protectiei prin model de utilitate, insotita de titlul inventiei;
• o descriere a inventiei;
• una sau mai multe revendicari;
• desenele la care se face referire in descriere sau revendicari.
Daca solicitantul nu este acelasi cu inventatorul, acesta trebuie sa il declare si sa faca dovada, printr-un document depus la OSIM, pana la luarea unei hotarari, ca este indreptatit la inregistrarea modelului de utilitate.
Pentru fiecare inventie se depune cate o cerere de model de utilitate.
Cererea este insotita de un rezumat al inventiei. Rezumatul trebuie sa contina o scurta prezentare a inventiei; acesta serveste exclusiv informarii tehnice si nu poate fi luat in considerare pentru alte scopuri.
Inventia trebuie sa fie dezvaluita in cererea de model de utilitate suficient de clar si complet, astfel incat o persoana de specialitate in domeniu sa o poata realiza.
Data de depozit a cererii de model de utilitate
Data de depozit a cererii de model de utilitate este data la care au fost depuse la OSIM urmatoarele:
• o indicatie explicita sau implicita, potrivit careia se solicita un model de utilitate;
• indicatii care sa permita stabilirea identitatii solicitantului sau care sa permita contactarea acestuia de catre OSIM;
• o parte care, la prima vedere, sa para a fi o descriere a inventiei.
Revendicarile si desenele privind inventia pot fi depuse si in termen de doua luni de la data de depozit. In cazul in care nu sunt indeplinite cerintele prevazute la depunerea cererii, OSIM notifica solicitantului deficientele constatate si ii solicita remedierea acestora in termen de doua luni de la data la care cel putin cerinta identificarii solicitantului a fost indeplinita.
Data de depozit a cererii de model de utilitate este data la care sunt depuse la OSIM documentele ce cuprind remedierea deficientelor semnalate in notificarea transmisa conform prevederilor de mai sus.
Daca deficientele semnalate nu au fost remediate in termenul acordat sau daca deficientele se refera la cerinta identificarii solicitantului, nu se acorda data de depozit, iar cererea de model de utilitate este considerata a nu fi fost depusa.
Depozitul cererii de model de utilitate are valoarea unui depozit national reglementar de la data de depozit, daca sunt indeplinite prevederile continutului cererii.
Cererea de model de utilitate pentru inventii din domeniul programelor de calculator
Produsele ca obiect al cererii de model de utilitate din domeniul programelor de calculator il pot constitui aparatele programabile in care, la prima vedere, caracteristica tehnica a inventiei este realizata cu ajutorul unui program de calculator, precum si produsele-program de calculator pentru sistemele de procesare a datelor exprimate prin derularea logica a acestora.
Descrierea din cererea de model de utilitate poate fi insotita de reprezentari grafice care prezinta etapele sau pasii operationali ai procesarii datelor, cum ar fi organigrame, grafuri sau altele asemenea.
Cererea de model de utilitate rezultata din transformarea cererii de brevet
O cerere de model de utilitate poate rezulta si dintr-o cerere de brevet avand ca obiect aceeasi inventie, daca solicitantul depune o cerere de transformare:
• pe parcursul procedurii de examinare a cererii de brevet pana la incheierea pregatirilor tehnice pentru publicarea mentiunii hotararii de acordare a brevetului de inventie sau de respingere a cererii de brevet;
• intr-o perioada de 3 luni de la data la care OSIM publica mentiunea unei hotarari de anulare a brevetului de inventie ramase definitiva si irevocabila pe motivul lipsei activitatii inventive.
Daca sunt indeplinite cerintele prevazute mai sus, cererea de model de utilitate rezultata din transformare beneficiaza de aceeasi data de depozit si de dreptul de prioritate nascut din cererea de brevet de inventie.
Aceasta transformare nu are efect dupa expirarea unei perioade de 10 ani calculate de la data de depozit a
cererii de brevet.
Pentru o cerere de brevet de inventie transformata intr-o cerere de model de utilitate, procedura de  examinare
se continua daca solicitantul nu cere in mod expres retragerea cererii de brevet.
O cerere de brevet de inventie poate fi transformata in cerere de model de utilitate numai o singura data.

O cerere internationala pentru care a fost deschisa faza nationala in vederea acordarii unui brevet de  inventie nu mai poate fi transformata in cerere de model de utilitate.
Pot fi transformate in cereri de model de utilitate si cererile de brevet european aflate in situatiile prevazute la art. 135 din Conventia privind eliberarea brevetelor europene (Conventia brevetului european), adoptata la München la 5 octombrie 1973, la care Romania a aderat prin Legea 611/2002, cu revizuirile ulterioare.
Conversia unei cereri de model de utilitate in cerere de brevet de inventie
Solicitantul unui model de utilitate poate cere, pana la luarea unei hotarari privind inregistrarea, conversia acestuia intr-o cerere de brevet de inventie, in anumite conditii.
O cerere de brevet de inventie, rezultata in conditiile prevazute mai sus, beneficiaza de aceeasi data de depozit si de dreptul de prioritate nascut din cererea de model de utilitate.
Dintr-o cerere de model de utilitate poate rezulta prin conversie o cerere de brevet de inventie doar o singura data.
Conversia unei cereri de model de utilitate in cerere de brevet de inventie nu este permisa in cazul in care cererea de model de utilitate a rezultat din transformarea unei cereri de brevet de inventie.
O cerere de model de utilitate trebuie sa se refere la o singura inventie.
Cererea de model de utilitate care contine doua sau mai multe inventii trebuie divizata de catre solicitant, din proprie initiativa sau la cererea OSIM, pana la luarea unei hotarari privind aceasta cerere.
In situatia in care, pana la luarea unei hotarari asupra cererii initiale, solicitantul nu o divizeaza prin depunerea revendicarilor care sa defineasca protectia unei singure inventii, obiect al cererii initiale, OSIM declara cererea ca fiind considerata retrasa.
Pentru cererea de brevet rezultata din cererea de model de utilitate este necesara achitarea taxei legale de conversie. Daca taxa de conversie nu a fost achitata odata cu depunerea cererii, ea poate fi achitata si in termen de doua luni de la data depunerii cererii.
Cerinte ale cererii de model de utilitate
Inventia trebuie sa fie dezvaluita in cererea de model de utilitate suficient de clar si complet, astfel incat o persoana de specialitate in domeniu sa o poata realiza.
O cerere de model de utilitate trebuie sa se refere la o singura inventie.
Cererea de model de utilitate care contine doua sau mai multe inventii trebuie divizata de catre solicitant, din proprie initiativa sau la cererea OSIM, pana la luarea unei hotarari privind aceasta cerere.
Examinarea cererii de model de utilitate
OSIM examineaza daca:
• cererea de model de utilitate respecta prevederile legale referitoare la continutul cererii de model de utilitate, cele privind stabilirea identitatii inventatorului si dreptul la inregistrarea modelului de utilitate, conditiile privind depozitul, cele pentru recunoasterea prioritatii, precum si cele privind existenta unei singure inventii;
• inventia care constituie obiectul cererii nu este exclusa de la protectia prin model de utilitate sau nu poate fi protejata, conform prevederilor legale, si daca inventia se incadreaza in prevederile legale si este dezvaluita conform legii.
OSIM notifica solicitantului lipsurile documentatiei cererii rezultate in urma examinarii si acorda un termen de raspuns.
OSIM nu examineaza obiectul cererii de model de utilitate sub aspectul indeplinirii conditiilor privind noutatea, depasirea nivelului simplei indemanari profesionale, precum si aplicabilitatea industriala.
Intocmirea raportului de documentare
Pentru toate cererile de model de utilitate pentru care sunt indeplinite conditiile legale privind inregistrarea modelului de utilitate, OSIM intocmeste, in termen de 6 luni de la data de depozit, un raport de documentare in care sunt mentionate documentele luate in considerare sub aspectul indeplinirii conditiilor inventiei  brevetabile.
Pentru intocmirea raportului de documentare, solicitantul va depune la OSIM, in termen de doua luni de la data depunerii cererii sau, dupa caz, de la data de depozit, dovada platii taxei legale Nu se intocmeste raport de documentare pentru cererile provenite din transformarea unei cereri de brevet de inventie care avea deja un raport de documentare intocmit si publicat de catre OSIM.
Raportul de documentare, insotit de copii ale documentelor citate, se transmite solicitantului impreuna cu notificarea OSIM ca solicitantul sa depuna in termen de doua luni dovada platii taxei de publicare si eliberare a certificatului si de mentinere in vigoare a modelului de utilitate pentru primii 6 ani de protectie.
La cererea motivata a solicitantului, acest termen poate fi prelungit o singura data cu inca doua luni.
Solicitantul poate modifica revendicarile in termenul prevazut mai sus prin depunerea unui nou set de revendicari.
Publicarea in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala
Hotararile privind cererea de model de utilitate se iau de catre o comisie de examinare de specialitate a Directiei brevete de inventie din cadrul OSIM, pe baza raportului de examinare a cererii.
OSIM hotaraste inregistrarea modelului de utilitate, daca sunt indeplinite conditiile legale si daca a fost achitata taxa de publicare a modelului de utilitate, de eliberare a certificatului si de mentinere in vigoare a modelului de utilitate pentru primii 6 ani de protectie.
La cererea solicitantului, luarea hotararii privind inregistrarea poate fi amanata, fara a se depasi un termen de 18 luni de la data de depozit a cererii sau de la data de la care aceasta a fost depusa, in conditiile legale.
In cazul neindeplinirii conditiilor legale, OSIM hotaraste respingerea inregistrarii modelului de utilitate.
Inventia care face obiectul cererii de model de utilitate are caracterul stabilit de lege si nu poate fi divulgata fara acordul solicitantului pana la publicare. OSIM pastreaza nivelul de clasificare atribuit de institutiile in drept documentelor depuse. In situatia in care documentele nu sunt declasificate inainte de publicarea inregistrarii modelului de utilitate, OSIM publica inregistrarea modelului de utilitate in termen de o luna de la data comunicarii declasificarii informatiilor.
Mentiunea hotararii de inregistrare a modelului de utilitate sau de respingere a cererii de model se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, in termen de o luna de la data la care a expirat termenul prevazut de lege pentru formularea contestatiei si in conditiile prevederilor legale.
Odata cu publicarea mentiunii hotararii de inregistrare a modelului de utilitate se pun la dispozitia publicului descrierea, revendicarile sau, dupa caz, revendicarile amendate si desenele, precum si raportul de documentare, daca acesta nu se publica ulterior.
Orice persoana poate solicita la OSIM, cu plata taxei legale, efectuarea unui raport de documentare pe baza revendicarilor amendate.
OSIM nu publica modificarile efectuate ulterior datei de depozit, care au extins obiectul cererii.
Eliberarea certificatului de model de utilitate
In temeiul hotararii de inregistrare a modelului de utilitate, luate de comisia de examinare de specialitate, OSIM elibereaza titularului certificatul de model de utilitate, impreuna cu descrierea, revendicarile si, dupa caz, desenele modelului de utilitate.
Data eliberarii certificatului este data publicarii mentiunii hotararii de inregistrare.
Certificatul de model de utilitate este un titlu de protectie acordat fara examinarea indeplinirii conditiilor inventiei tehnice privind noutatea, depasirea nivelului simplei indemanari profesionale, precum si aplicabilitatea industriala, iar exercitarea drepturilor exclusive se face pe raspunderea titularului, tinandu-se cont de raportul de documentare intocmit de OSIM.
OSIM este detinatorul Registrului national al cererilor de model de utilitate depuse si al Registrului national al modelelor de utilitate inregistrate.
Durata de protectie a modelului de utilitate
Durata unui model de utilitate este de 6 ani, cu incepere de la data de depozit.
Titularul dreptului poate sa obtina, pe baza unei solicitari facute in scris la OSIM, reinnoirea protectiei prin modelul de utilitate pentru inca o perioada de 2 ani, dar nu mai devreme de un an si nu mai tarziu de 6 luni inainte de expirarea duratei de 6 ani prevazute.
Titularul dreptului poate sa obtina, pe baza unei solicitari facute in scris la OSIM, reinnoirea protectiei prin model de utilitate pentru o a doua si ultima perioada de 2 ani, dar nu mai devreme de un an si nu mai tarziu de 6 luni inainte de expirarea duratei prevazute la alineanul precedent.
Durata modelului de utilitate nu poate depasi 10 ani de la data de depozit.
Mentiunea reinnoirii protectiei conform prevederilor de mai sus, se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
Taxa de reinnoire poate fi platita pana la data expirarii duratei protectiei ori intr-un termen de 6 luni de la aceasta data, cu o majorare de 50% din cuantumul taxei legale.
Titularul modelului de utilitate poate achita cumulativ taxele de mentinere in vigoare si taxele de reinnoire pentru toata perioada de protectie.
Apararea drepturilor
Hotararile luate de comisia OSIM pot fi contestate la OSIM in scris si motivat de catre solicitantul cererii sau de catre titularul modelului de utilitate, in termen de doua luni de la comunicare.
Contestatia se solutioneaza la OSIM de catre o comisie de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri.
Comisia de reexaminare hotaraste asupra admiterii sau respingerii contestatiei si comunica hotararea solicitantului.
Drepturile titularului inregistrarii unui model de utilitate
Modelul de utilitate inregistrat confera titularului sau un drept exclusiv de exploatare a inventiei pe intreaga durata si de a interzice efectuarea fara consimtamantul sau a urmatoarelor acte:
fabricarea, folosirea, oferirea spre vanzare, vanzarea sau importul in vederea folosirii, oferirii spre vanzare ori vanzarii inventiei protejate prin model de utilitate.
Titularul are, de asemenea, dreptul de a interzice oricarui tert care nu are consimtamantul sau sa furnizeze sau sa ofere altor persoane decat celor indreptatite sa exploateze inventia protejata prin model de utilitate mijloace de aplicare a inventiei pe teritoriul Romaniei, referitoare la un element esential al inventiei, cand tertul stie sau, in imprejurarile date, ar fi trebuit sa stie ca mijloacele sunt adecvate si destinate aplicarii inventiei. Aceste dispozitii nu se aplica produselor comerciale de larg consum, cu exceptia situatiilor in care tertul incearca sa determine savarsirea unor fapte care ar incalca dreptul exclusiv prevazut titularului.
In cazul in care elementele esentiale ale unui model de utilitate au fost preluate din descrierea, desenele, modelele experimentale, dispozitivele sau echipamentele apartinand altei persoane decat titularului, fara consimtamantul acesteia, protectia acordata nu poate fi folosita in detrimentul acelei persoane.
Transmiterea drepturilor asupra modelului de utilitate
Dreptul la modelul de utilitate, dreptul la inregistrarea modelului de utilitate si drepturile care decurg din inregistrarea modelului de utilitate pot fi transmise in tot sau in parte.
Modelul de utilitate poate face obiectul unei garantii reale sau al unor masuri de executare silita.
Incetarea protectiei prin model de utilitate
Protectia prin model de utilitate inceteaza prin:
• expirarea duratei;
• neplata taxelor de reinnoire a protectiei;
• renuntarea titularului la modelul de utilitate inregistrat.
Incetarea protectiei prevazute mai sus produce efectele din ziua urmatoare:
• datei expirarii duratei modelului de utilitate;
• comunicarii de catre titular a renuntarii.
Daca renuntarea se refera numai la anumite parti ale modelului de utilitate, acesta ramane in vigoare in ceea ce priveste celelalte parti. OSIM ia act de renuntare, fara a examina daca partile ramase ale modelului de utilitate continua sa indeplineasca cerintele prezentei legi si daca limitarea este admisibila.
Modelul de utilitate este considerat a nu avea efect retroactiv de la data de depozit, in cazul in care se acorda brevet de inventie pentru o cerere:
• in care este revendicata prioritatea cererii de model de utilitate; sau
• care a fost transformata in cerere de model de utilitate, iar solicitantul nu a cerut in mod expres retragerea cererii de brevet.
Anularea certificatului de model de utilitate
Un model de utilitate inregistrat la OSIM poate fi anulat pe toata durata, la cerere, daca se constata ca:
• obiectul modelului de utilitate nu indeplineste cerintele inventiei brevetabile;
• obiectul modelului de utilitate nu dezvaluie inventia suficient de clar si
complet, astfel incat o persoana de specialitate in domeniu sa o poata realiza;
• obiectul modelului de utilitate depaseste continutul cererii, asa cum a fost depusa;
• titularul nu era indreptatit la inregistrarea modelului de utilitate;
• protectia conferita de modelul de utilitate a fost extinsa.
Daca motivele de anulare se refera numai la o parte a modelului de utilitate, acesta va fi anulat in parte.
Anularea se solutioneaza la OSIM de catre o comisie de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri.
Hotararea comisiei de reexaminare, motivata, se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata cu apel la Tribunalul Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare.
In termen de 15 zile de la comunicare, hotararile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti.
Anularea are efect incepand cu data de depozit a cererii de model de utilitate.
Taxele privind modelele de utilitate
Taxele pentru procedurile prevazute de Legea 350/2007 privind modelele de utilitate se platesc in contul OSIM, in cuantumul si la termenele prevazute in OG 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, republicata.
Cereri internationale de protectie prin model de utilitate
O cerere internationala care a primit data de depozit international la un oficiu receptor si in care Romania este stat desemnat are acelasi efect ca o cerere de model de utilitate care a fost depusa la OSIM la aceeasi data.
O cerere internationala nu are efecte in Romania in cazurile prevazute la art. 24 alin. (1) pct. (i) si (ii) din Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor, adoptat la Conferinta diplomatica de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat de Romania prin Decretul Consiliului de Stat nr. 81/1979.
Daca solicitantul doreste sa continue cererea internationala in Romania, trebuie ca, in termen de 30 de luni de la data de depozit international sau, daca o prioritate a fost revendicata, de la data prioritatii, sa deschida faza nationala in Romania pentru un model de utilitate.
Prevederile de mai sus se aplica si in cazul in care solicitantul, din motive justificate, deschide faza nationala in termen de doua luni de la data expirarii termenului de 30 de luni, cu plata taxei de deschidere intarziata a fazei nationale.
Dupa deschiderea fazei nationale, cererea internationala este supusa procedurilor prevazute de legea romana.
Un solicitant, persoana fizica ori persoana juridica romana sau cu rezidenta in Romania ori avand o intreprindere industriala sau comerciala reala si serioasa in Romania, in sensul art. 3 din Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, din 1883, la care Romania a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 1.177/1968, poate depune la OSIM, in calitate de oficiu receptor, o cerere internationala. Prioritatea poate fi revendicata fie pe baza unei cereri de model de utilitate, fie a unei cereri de brevet de inventie.
Prevederi tranzitorii
Dispozitiile Legii 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, referitoare la:
• definitii;
• dreptul la brevet;
• inregistrarea si examinarea cererii de brevet, inclusiv la prioritati, si la retragerea
cererii;
• drepturile conferite de brevet si obligatiile corelative, precum si drepturile de folosire anterioara;
• transmiterea drepturilor;
• apararea drepturilor, se aplica prin analogie modelelor de utilitate si in conformitate cu reglementarile legale corelate acestora.