Desene si modele

Legislatia in domeniul protectiei desenelor si modelelor
Legea 129/1992 privind protectia protectia desenelor si modelelor, republicata
HG 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor, republicata
Instructiuni ale OSIM privind privind conditiile pentru depunerea, examinarea cererilor si eliberarea certificatelor de inregistrare pentru desene si modele
Legea 44/1992 privind aderarea Romaniei la Aranjamentul de la Haga privind depozitul international de desene si modele industriale, din 1925, cu modificarile si completarile ulterioare
Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, in forma revizuita la Stockholm in 1967, ratificata de Romania prin Decretul 1777/1968
Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea desenelor si modelelor industriale
Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert, incheiat la Marrakech in 1994, ratificat de Romania prin Legea 133/1994
Regulamentul 6/2002/CE privind desenele si modelele comunitare, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 3 din 2002
Obiectul protectiei
Drepturile asupra desenelor si modelelor sunt recunoscute si protejate pe teritoriul Romaniei prin inregistrarea desenului sau modelului, in conditiile legii privind protectia desenelor si modelelor, la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM).
Definitii
Desen – aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia, redat in doua dimensiuni, rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici, indeosebi linii, contururi, culori, forma, textura si/sau materiale si/sau ornamentatia produsului in sine.
Model – aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia, redat in trei dimensiuni, rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici, indeosebi linii, contururi, culori, forma, textura si/sau ornamentatia produsului in sine.
Reprezentarea prin mandatar autorizat
In procedurile in fata OSIM solicitantul certificatului de inregistrare sau succesorul sau in drepturi poate beneficia de asistenta unui consilier in proprietate industriala autorizat.
Pentru persoanele care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, cu exceptia depunerii cererii.
Criterii pentru acordarea protectiei
Obiectul cererii poate fi inregistrat in masura in care constituie un desen sau model conform definirii, este nou si are un caracter individual.
Un desen sau model este considerat nou daca niciun desen sau model identic nu a fost facut public inaintea datei de depunere a cererii de inregistrare sau, daca a fost revendicata prioritatea, inaintea datei de  prioritate.
Se considera ca desenele sau modelele sunt identice daca trasaturile lor caracteristice difera numai in ceea ce priveste detaliile nesemnificative.
Se considera ca un desen sau model are caracter individual daca impresia globala pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferita de cea produsa asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model facut public inaintea datei de depunere a cererii de inregistrare sau, daca a fost revendicata prioritatea, inainte de data de prioritate.
Nu poate fi inregistrat:
• desenul sau modelul care este determinat exclusiv de o functie tehnica;
• desenul sau modelul care trebuie reprodus in forma si la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul in care este incorporat sau la care este aplicat sa fie legat mecanic ori amplasat in jurul unui alt produs, astfel incat fiecare dintre produse sa isi poata indeplini functia proprie;
• desenul sau modelul contrar ordinii publice sau bunelor moravuri.
Dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare
Dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare apartine autorului desenului sau modelului ori succesorului sau in drepturi, pentru desenele si modelele create in mod independent.
Daca mai multe persoane au creat acelasi desen sau model, independent una de alta, dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare apartine aceleia care a depus cea dintai cererea de inregistrare la OSIM sau, daca o prioritate a fost recunoscuta, aceleia a carei cerere are cea mai veche data de prioritate.
Daca mai multe persoane au creat impreuna un desen sau model, dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare le apartine in mod egal, daca nu exista prevederi contractuale contrare.
In cazul in care desenul sau modelul a fost creat ca urmare a unor contracte cu misiune creativa sau de catre salariati, in cadrul atributiilor de serviciu, dreptul apartine persoanei care l-a comandat, cu exceptia unor prevederi contractuale contrare.
Pana la proba contrara, solicitantul cererii de inregistrare este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare a desenului sau modelului.
Depozitul national reglementar al unui desen sau model
Cererea de inregistrare a unui desen sau model trebuie sa cuprinda:
• solicitarea de inregistrare a desenului sau modelului;
• datele de identificare a solicitantului;
• numarul de desene sau modele pentru care se solicita protectia;
• indicarea produselor in care este incorporat desenul sau modelul, daca este cazul;
• descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului pentru care se solicita protectia, asa cum apar in reprezentarile grafice depuse;
• numele autorilor sau o declaratie pe raspunderea solicitantului, ca autorii au renuntat la dreptul de a fi mentionati in cerere si/sau in publicatiile desenului sau modelului;
• reprezentarile grafice ale desenului sau modelului, in 3 exemplare.
Reprezentarile grafice trebuie sa redea complet desenul sau modelul care face obiectul cererii de inregistrare, astfel incat caracteristicile sale estetice sa fie evidentiate. In caz contrar, cererea de inregistrare se respinge.
In cazul unui desen reprezentarile grafice pot fi insotite de 3 specimene.
Cererea de inregistrare si descrierea, redactate in limba romana, insotite de reprezentarile grafice ale desenelor sau modelelor ori, dupa caz, de specimene, se depun la OSIM si constituie depozitul national reglementar.
Nu se admit la inregistrare desene sau modele reprezentate grafic in mod schematic sau de principiu.
Un depozit multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele ale aceleiasi categorii de produse, in conformitate cu clasificarea internationala a desenelor si modelelor.
Desenele si modelele care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie sa satisfaca o regula de unitate de conceptie, de unitate de productie sau de unitate de utilizare ori trebuie sa apartina aceluiasi ansamblu sau aceleiasi compozitii de articole.
Invocarea prioritatii
Depozitul national reglementar asigura solicitantului un drept de prioritate, cu incepere de la data constituirii acestuia, fata de orice alt depozit ulterior privind acelasi desen sau model.
Persoanele fizice sau persoanele juridice ale statelor parti la conventiile la care Romania este parte beneficiaza de un drept de prioritate de 6 luni, cu incepere de la data primului depozit, daca solicita protectia in acest termen, pentru acelasi desen sau model.
Se recunoaste un drept de prioritate de 6 luni, intemeiat pe un depozit de model de utilitate.
Invocarea prioritatii se poate face si in urma expunerii desenului sau modelului intr-o expozitie internationala oficiala sau oficial recunoscuta, daca cererea este depusa in termen de 6 luni de la data introducerii produsului in expozitie.
Prioritatile sunt recunoscute daca sunt invocate odata cu depunerea cererii si daca in termen de 3 luni de la data depunerii cererii se confirma prin acte de prioritate.
Examinarea cererii de inregistrare a unui desen sau model
Cererile de inregistrare depuse la OSIM vor fi supuse unei examinari preliminare din care sa rezulte:
• indeplinirea conditiilor de forma ale cererii;
• indeplinirea conditiilor prescrise pentru reprezentarile grafice;
• indeplinirea conditiilor prescrise pentru celelalte documente sau acte anexate la cerere;
• achitarea taxelor in termenul si cuantumul prevazute de lege.
Cererile care nu indeplinesc conditiile de depozit multiplu se vor diviza de catre solicitant, la cererea OSIM.
In cazul in care solicitantul nu divizeaza cererea in termenul acordat, OSIM divizeaza din oficiu cererea in mai multe cereri divizate si va lua in examinare numai prima cerere, respingandu-le pe celelalte.
Cererile divizate nu pot fi depuse decat pentru elementele care nu depasesc continutul cererii initiale. Cererile divizate sunt considerate ca fiind depuse la data de depozit a cererii initiale.
Datele cererii de inregistrare a desenului sau modelului, precum si reproducerea, fotografia sau orice reprezentare grafica a acestuia se publica in Buletinul Oficial de Proprietate
Industriala al OSIM, in termen de maximum 4 luni de la data constituirii depozitului reglementar, in alb-negru sau, la cerere, in culori.
Cererile de inregistrare a desenelor sau modelelor se examineaza de catre Comisia de examinare desene si modele. Comisia hotaraste, dupa caz, inregistrarea sau respingerea desenului sau modelului, in termen de 12 luni de la data publicarii cererii, ori poate luat act de renuntarea la cerere sau de retragerea acesteia.
Caile de atac impotriva hotararilor OSIM
a) Persoanele interesate pot face opozitii scrise la OSIM privind inregistrarea desenului sau modelului, in termen de 2 luni de la data publicarii acestuia, pentru urmatoarele motive:
• desenul sau modelul nu are noutate sau caracter individual;
• desenul sau modelul este determinat exclusiv de o functie tehnica ori contravine ordinii publice sau bunelor moravuri;
• solicitantul nu a facut dovada ca este persoana indreptatita la inregistrarea desenului sau modelului;
• in cazul nerespectarii, fara acordul titularului, a oricarui drept de proprietate intelectuala protejat.
Opozitiile se solutioneaza de catre o comisie din cadrul Serviciului desene si modele in termen de 3 luni de la depunere.
b) Hotararile privind cererile de inregistrare a desenului sau modelului pot fi contestate, in scris si motivat, la OSIM, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Contestatia va fi examinata, in termen de cel mult 3 luni de la depunerea contestatiei, de catre Comisia de contestatii din Departamentul de apeluri al OSIM.
Hotararea Comisiei de contestatii se comunica partilor in termen de 30 de zile de la pronuntare si poate fi atacata la Tribunalul Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Hotararile Comisiei de contestatii ramase definitive si irevocabile se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala al OSIM, in termen de 60 de zile de la pronuntarea hotararii.
In fata Comisiei de contestatii partile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate prin avocat, prin consilier juridic sau printr-un consilier in proprietate industriala autorizat.
Taxele privind inregistrarile de desene si modele
Procedurile privind cererile de inregistrare de desene si modele si certificatele de inregistrare sunt supuse taxelor, in cuantumul si la termenele stabilite conform OG 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, republicata, si se platesc in contul OSIM.
Taxele datorate de persoanele fizice si persoanele juridice cu domiciliul sau, dupa caz, cu sediul in strainatate se platesc in valuta in contul OSIM. Neplata taxelor la termenele legale atrage neefectuarea procedurii respective sau respingerea cererii de inregistrare a desenului ori modelului.
Drepturile titularului unei desen sau model
Pe intreaga durata de valabilitate a inregistrarii desenelor sau modelelor, titularul are un drept exclusiv de a le utiliza si de a impiedica utilizarea lor de o terta parte care nu dispune de consimtamantul sau. Titularul are dreptul de a interzice tertilor sa efectueze, fara consimtamantul sau, urmatoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vanzare, punerea pe piata, importul, exportul sau folosirea unui produs in care desenul sau modelul este incorporat ori la care acesta se aplica sau stocarea unui astfel de produs in aceste scopuri.
Intinderea protectiei este determinata de reprezentarile grafice ale desenelor sau modelelor inregistrate.
Protectia acordata unui desen sau model in baza Legii 129/1992, republicata, se extinde la orice desen sau model care nu produce o impresie vizuala globala diferita asupra unui utilizator avizat. La stabilirea sferei de protectie se ia in considerare gradul de libertate a autorului in realizarea desenului sau modelului.
Drepturile conferite mai sus nu se exercita in privinta:
• actelor efectuate exclusiv in scop personal si necomercial, experimental, de cercetare sau invatamant, cu conditia ca aceste acte sa nu prejudicieze exploatarea normala a desenelor sau modelelor si sa se mentioneze sursa;
• activitatilor de reproducere in domeniul cercetarii sau invatamantului, in scopul citarii ori predarii, cu conditia ca aceste activitati sa fie compatibile cu practica comerciala loiala, sa nu aduca atingere in mod nedrept exploatarii normale a desenului sau modelului si ca sursa sa fie mentionata;
• echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian inregistrate intr-o alta tara, atunci cand acestea intra temporar pe teritoriul Romaniei, ori importului de piese de schimb si accesorii in scopul repararii acestor vehicule sau al executarii de reparatii pe aceste vehicule;
• folosirii sau luarii masurilor efective si serioase de folosire a desenelor sau modelelor de catre terti, in intervalul de timp dintre decaderea din drepturi a titularului si revalidarea certificatului;
• folosirii desenului sau modelului cu buna-credinta, in perioada cuprinsa intre data publicarii decaderii din drepturi a titularului si data publicarii dreptului restabilit.
Drepturile decurgand din inregistrarea desenului sau modelului nu se vor putea exercita in cazul introducerii pe piata comunitara a produselor in care sunt incorporate desene sau modele protejate ori la care acestea se aplica, introduse pe piata anterior de catre titularul certificatului de inregistrare sau cu consimtamantul acestuia.
Titularii certificatelor de inregistrare a desenelor sau modelelor pot mentiona pe produse semnul D, respectiv litera “D” majuscula, inscrisa intr-un cerc, insotita de numele titularului sau de numarul certificatului.
Durata de protectie
Perioada de valabilitate a unui certificat de inregistrare a desenului sau modelului este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar si poate fi reinnoita pe 3 perioade succesive de 5 ani.
Pe intreaga perioada de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de mentinere in vigoare a acestuia. Neplata acestor taxe atrage decaderea titularului din drepturi.
In cazul decaderii din drepturi a titularului, acesta poate solicita la OSIM revalidarea certificatului de inregistrare, in termen de 6 luni de la data decaderii, pentru motive temeinice.
Incetarea drepturilor de protectie
Dreptul exclusiv de exploatare decurgand din inregistrarea desenului sau modelului inceteaza in urmatoarele situatii:
• la expirarea perioadei de valabilitate;
• prin anularea certificatului de inregistrare;
• prin decaderea titularului din drepturi;
• prin renuntarea titularului certificatului de inregistrare.
Transmiterea drepturilor
Dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare a desenului sau modelului, drepturile care decurg din cererea de inregistrare a desenului sau modelului, precum si drepturile nascute din inregistrare sunt transmisibile in tot sau in parte.
Transmiterea se poate face pe cale succesorala, prin cesiune sau licenta.
Transmiterea se inscrie la OSIM in Registrul desenelor si modelelor si produce efecte fata de terti numai de la data publicarii in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala a mentiunii de transmitere.
Inscrierea transmiterii de drepturi asupra desenelor sau modelelor aflate in litigiu se suspenda pana la data ramanerii definitive a hotararilor judecatoresti cu privire la acestea.
Autorul, titular al certificatului de inregistrare a desenului sau modelului, beneficiaza de drepturi patrimoniale stabilite pe baza de contract cu persoanele care exploateaza desenul sau modelul.
In cazul incheierii unui contract de cesiune, drepturile patrimoniale ale autorului se stabilesc in acest contract.
Anularea inregistrarii desenului sau modelului
Inregistrarea desenului sau modelului poate fi anulata, in tot sau in parte, la cererea unei persoane interesate, in cazul cand se constata ca cererea de inregistare a desenului sau modelului nu indeplineste conditiile pentru acordarea protectiei.
Anularea poate fi ceruta pe toata durata de valabilitate a certificatului de inregistrare si se judeca de catre Tribunalul Bucuresti.
Hotararea de anulare se inregistreaza la OSIM si se publica in termen de maximum doua luni de la data inregistrarii acesteia.
Litigii
Litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului, calitatea de titular al certificatului de inregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale nascute din contractele de cesiune sau licenta sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit dreptului comun.
Apararea drepturilor
Insusirea fara drept, in orice mod, a calitatii de autor al desenului sau modelului constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.
Reproducerea, fara drept, a desenului sau modelului, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vanzare, punerea pe piata, importul, exportul sau folosirea unui produs in care desenul sau modelul este incorporat ori la care acesta se aplica sau stocarea unui astfel de produs in aceste scopuri, dupa data inregistrarii desenului sau modelului, constituie infractiune de contrafacere.
Organele de cercetare penala pot dispune din oficiu in cadrul actelor premergatoare masurile necesare indisponibilizarii produselor ce poarta desene sau modele contrafacute, precum si conservarea probelor potrivit dreptului comun si dispozitiilor speciale in materie.
Pentru prejudiciile cauzate titularul are dreptul la despagubiri, potrivit dreptului comun, si poate solicita instantei judecatoresti competente sa dispuna masura confiscarii sau, dupa caz, a distrugerii produselor contrafacute; aceste dispozitii se aplica si materialelor si echipamentelor care au servit nemijlocit la savarsirea infractiunii de contrafacere.
Titularul unui desen sau model inregistrat poate solicita instantei judecatoresti:
• dispunerea unor masuri asiguratorii, atunci cand exista un risc de incalcare a drepturilor asupra unui desen sau model inregistrat si daca aceasta incalcare risca sa cauzeze un prejudiciu ireparabil ori daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba;
• dispunerea, imediat dupa vamuire, a unor masuri de incetare a faptelor de incalcare a drepturilor unui desen sau model ce au fost savarsite de un tert cu ocazia introducerii in circuitul comercial a unor marfuri importate care implica o atingere a acestor drepturi.
Autoritatile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului desenului sau modelului inregistrat, suspendarea vamuirii la importul marfurilor, in cazurile prevazute mai sus, pana la pronuntarea hotararii judecatoresti.
Desenele si modelele comunitare
Desenele si modelele comunitare beneficiaza de protectie pe teritoriul Romaniei, in baza Regulamentului 6/2002/CE privind desenele si modelele comunitare, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002.
Cererile de desene si modele comunitare pot fi depuse direct la Oficiul pentru Armonizare in Piata Interna sau prin intermediul OSIM.
Litigiile avand ca obiect desene sau modele comunitare, pentru care Regulamentul 6/2002/CE atribuie competenta tribunalelor de desene si modele comunitare, sunt de competenta Tribunalului Bucuresti, care solutioneaza cauzele in prima instanta.